World Ocean Day 2024

Registration

Register Now

กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day 2024)
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการ
กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day 2024)
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดโดยชมรมศิษย์เก่า สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  กรมประมง กองบิน 5
สมาคมนิสิตเก่าประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการต้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานแห่งเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)
ชมรมจักรยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน  2567
– ลงทะเบียนรับเสื้อ (มี 2 แบบ เดินและปั่นจักรยาน) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

เวลากิจกรรม
7.00อาหารเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
8.00เคารพธงชาติ
8.05 – 8.25พิธีเปิดงานวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day 2024)
8.25ถ่ายภาพหมู่
8.30ปล่อยขบวนจักรยาน & ขบวนเดินเพื่อสุขภาพไปตามเส้นทาง คลองวาฬ  อ่าวมะนาว กองบิน 5
8.30 – 10.30ขบวนจักรยาน & ขบวนเดินเพื่อสุขภาพ เดินทางเลียบชายฝั่งทะเล
และกลับสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
10.30 – 11.30กาแฟและอาหารว่าง & เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  
12.00เสร็จงาน & เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ